Głównej zawartości

WordMaat Manager – Program do zarządzania biurem tłumaczeń i automatyzacji rozliczeń

Nowość!! Moduł faktur dwujęzycznych zgodny z najostrzejszymi wymogami.

Ogólny opis programu

WordMaat, program do zarządzania biurem tłumaczeń, znacznie upraszczający i  przyśpieszający proces rozliczania wykonanych zleceń, porządkujący i organizujący pracę całego biura.

Główne funkcje programu

Rejestracja zleceń - otrzymane zlecenie można zarejestrować w systemie poprzez wskazanie plików, przypisanie im zleceniodawcy, tłumacza bądź tłumaczy (wybranego przy użyciu systemu automatycznego doboru tłumacza - patrz niżej), uzgodnionych z nimi stawek i terminów oddania tłumaczenia. W przypadku, gdy zostanie przekroczony termin oddania tłumaczenia przez tłumacza, a nie zostanie wykonane rozliczenie tego tłumaczenia, wtedy zostanie to automatycznie zasygnalizowane przez system. Podobnie, automatycznie zasyganlizowane zostanie, jeśli dane zlecenie nie zostanie oznaczone jako „wykonane", a został przekroczony termin jego oddania klientowi.

Automatyzacja procesu rozliczania wykonanych tłumaczeń - program napodstawie podanej stawki (za słowo, znaki bez spacji, ze spacjami) lub kwoty uzgodnionej ze zleceniodawcą oraz podanej stawki (kwoty) uzgodnionej z tłumaczem (wszystkie te dane wprowadzamy tylko raz - podczas rejestracji zlecenia), potrafi automatycznie wyliczyć sumy pieniężne, jakie za dane zlecenie otrzymamy od zleceniodawcy i jakie musimy zapłacić tłumaczowi/tłumaczom - wystarczy zaznaczyć pliki Word, które mają być brane pod uwagę (dowolna ilość za jednym naciśnięciem przycisku). WordMaat wyświetli kwoty dla danych plików, jak i wartość sumaryczną, jaką trzeba wypłacić tłumaczowi i jaką otrzymamy od klienta - automatycznie wyliczy nasz zysk z wybranych tłumaczeń. W ten sposób wykonane rozliczenie możemy za jednym naciśnieciem myszki wyeksportować do Excel-a.

Rozliczenia jeszcze nigdy nie były tak proste i szybkie!

Filtrowanie/wyszukiwanie zleceń - WordMaat umożliwia filtrowanie listy wprowadzonych zleceń po:

  • - numerze zlecenia,
  • - numerze faktury,
  • - terminach przyjęcia i oddania zlecenia
  • - stanie realizacji zlecenia, zlecenia wykonane, lub takie, które są dopiero w realizacji

Podobne opcje filtrowania dostępne są także w liście rozliczeń:

  • - numerze zlecenia,
  • - zleceniodawcy (kliencie), od którego otrzymaliśmy dokument do przetłumaczenia
  • - tłumaczu, któremu został pod zlecony (przekazany) dokument do przetłumaczenia
  • - terminie zapłaty, dla nas od zleceniodawcy lub naszej dla tłumacza,
  • - stanie rozliczenia danego dokumentu, możemy określić, czy mają być wyświetlane tylko dokumenty, które są rozliczone ze zleceniodawcą, tłumaczem, oboma podmiotami, czy żadnym z nich.

 

Powiadamianie o opóźnieniach w płatnościach - przy wprowadzaniu danego dokumentu określamy kiedy mija termin zapłaty od zleceniodawcy i dla tłumacza (domyślnie ustawione na 21 dni od daty wprowadzenia). W przypadku uregulowania płatności ze zleceniodawcą lub tłumaczem, zmieniamy stan rozliczenia przypisany dla danego dokumentu. Jeżeli, określony przy wprowadzaniu, termin płatności zostanie przekroczony, a dany dokument nie został oznaczony, jako rozliczony z tłumaczem lub zleceniodawcą, wtedy dana pozycja zostanie zaznaczona na czerwono.

Moduł wystawiania faktur - Dzięki tej funkcji możemy w prosty i szybki sposób wygenerować, wydrukować i zarchiwizować fakturę za wykonane usługi. Program automatycznie wypełnia fakturę danymi dotyczącymi rozliczanego zlecenia (w tym także wyliczonymi kwotami) umożliwiając wstawienie do faktury także własnych pozycji, np. dodatkowa kwota za obróbkę graficzną tekstu, przekonwertowanie ze scan-ów do wersji edytowalnej itp..

Nowością jest możliwość wydruku faktur w formie angielskiej oraz dwujęzycznej angielsko-polską zgodną wymogami unijnymi.

W przeglądarce faktur wprowadzona jest funkcja znacznikowania (zaznaczania) faktur o płatnościach. Przeglądając wprowadzone faktury, można szybko się dowiedzieć o niezapłaconych fakturach. Dzięki kolorystycznym znacznikom automatycznie WordMaat informuje nas o przekroczonych terminach płatności.

Eksport rozliczenia do EXCELA: Program oferuje dwa typy eksportu rozliczeń: dla tłumacza i dla zleceniodawcy. Rozliczenie będzie zawierało tylko te pozycje, które są widoczne w danej chwili na liście (tzn. tylko te, które pozostały po przefiltrowaniu). Dzięki temu możemy np. ustawić filtr na tłumaczenia wykonane dla Pana Kowalskiego w okresie od 15-25 maja.

Wszystkie pliki w jednym miejscu· - wszystkie wprowadzone do programu pliki możemy otwierać z poziomu jego okna. Znacznie ułatwia to organizację i odnajdywanie plików nawet po latach od ich wprowadzenia.

Baza danych zleceniodawcy - program oferuje możliwość nieograniczonej rozbudowy bazy klientów (zleceniodawców), wystarczy klika sekund, by znaleźć wszystkie dane interesującego nas klienta (łącznie z ostatnio uzgodnioną stawką, czy uwagami dot. płatności lub ich braku).

Baza danych tłumaczy - program oferuje możliwość nieograniczonej rozbudowy bazy tłumaczy, wystarczy klika sekund, by znaleźć wszystkie dane interesującego nas tłumacza (łącznie z uzgodnioną stawką i· sposobem rozliczania - po znakach, słowach itp., specjalizacjami, językami i używanymi programami itd, itp).

Wysyłanie formularza do tłumacza - Tłumacz wypełnia swoje dane i odsyła formularz, który wprowadza się do bazy tłumaczy wypełniając automatycznie wszystkie dane przesłane przez tłumacza.

Automatyczny dobór tłumacza - Podczas przypisywania tłumacza do danego dokumentu możemy skorzystać z pomocy, jaką oferuje w tej gestii WordMaat, wystarczy, że określimy tematykę tłumaczenia, kombinację językową, program CAT, w jakim tłumaczenie ma być wykonane, stawkę do jakiej tłumaczenie miałoby być zrobione, by było dla nas jak najbardziej opłacalne, a program sam automatycznie przedstawi listę proponowanych tłumaczy (spośród posiadanych w bazie danych tłumaczy), jeśli nadal mamy wątpliwości możemy spojrzeć na ocenę zaproponowanych tłumaczy i wybrać tego najlepszego (wg nas).

System oceny tłumaczy - po każdym wykonanym zleceniu możemy wystawić notę naszemu tłumaczowi za wykonaną pracę (w skali od 1 do 5), system będzie gromadził wszystkie wystawione oceny i wyciągał z nich średnią. Funkcja szczególnie przydatna, gdy zależy nam mniej na cenie, a bardziej na jakości tłumaczenia (np. próbka). 

Kreator umów o dzieło - Dzięki kreatorowi umów o dzieło w szybki sposób można wprowadzić nową umowę o dzieło. Umowę oraz rachunek są wprowadzane automatycznie wystarczy wprowadzić kilka najistotniejszy danych a program wygeneruje wypełnioną umowę i rachunek.

TERAZ DOSTĘPNY CAŁKOWICIE ZA DARMO !!

Pobierz pełną
wersję WordMaat